Regulamin

Zameldowanie: 15.00-18.00
Wymeldowanie: 8.00-11.00

 

 1. Prezentowane ceny za pobyt są cenami brutto.
 2. Dostępne formy płatności: gotówka, karta kredytowa, blik, przelew tradycyjny, płatność internetowa za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 3. W przypadku chęci zameldowania lub wymeldowania o innej godzinie należy poinformować recepcję.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanej dostępności.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie ulega zwrotowi.
 6. Sprzątanie pokoi w trakcie pobytu odbywa się na życzenie gościa. Prośby można zgłaszać w recepcji bieżącego dnia do godziny 11.00.
 7. W przypadku zagubienia karty (klucza hotelowego) naliczana jest opłata w wysokości 30 zł/szt.
 8. W przypadku poinformowania recepcji mailowo, telefonicznie lub w innej formie o chęci anulacji rezerwacji wówczas obiekt zastrzega sobie  prawo do możliwości poproszenia o wpłatę pozostałej kwoty za pobyt do 2 dni roboczych licząc od dnia przekazania recepcji w/w informacji. W przypadku braku wpłaty obiekt  może  anulować rezerwację z zachowaniem wcześniej wpłaconego zadatku.
 9. Bez kosztowych  zmian w zadatkowanej rezerwacji  można dokonywać nie później niż na 14 dni przed przyjazdem (nie dotyczy zmiany terminu rezerwacji). W przypadku dokonywania zmian w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. 
 10. Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 100 % wartości usługi noclegowej.
 11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 12. Wszelkie reklamacje, uwagi dotyczące pobytu powinny być składane pisemnie u kierownictwa w recepcji lub na adres mailowy tatrzanskibor@gmail.com, które zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych. 
 13. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 14. Tatrzański Bór Apartamenty ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej.
 15. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.
 17. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.
 19. Ze względów bezpieczeństwa Gość opuszczający pokój powinien wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 20. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ.
 21. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 23.00 do 7.00 dnia następnego.
   

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
 3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Tatrzańska Firma "Junior" ul. Lichajówki 7, Murzasichle 34-531
 4. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

DANE OSOBOWE

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
 4. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : tatrzanskibor@gmail.com
 5. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.


Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
 • szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
 • ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 • zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 • regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
   

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;